Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Unique Ad

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej zwana „Polityką Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i klientów serwisu internetowego Unique Ad dostępnego w domenie uniquead.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz informuje o zasadach dotyczących wykorzystania plików cookies.
Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

§1. Postanowienia Ogólne
Administratorem Danych Osobowych jest spółka Royal Ad Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, al. KEN 95, 02-777 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, pod nr KRS 0000488500, NIP 9512373602, REGON 146959784.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Unique Ad szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane, jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Pliki cookies
Wykorzystanie plików cookies dotyczy wszystkich użytkowników Serwisu.
Serwis używa plików cookies, które zbierają informacje w formie tekstowej, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Pliki cookies umożliwiają dostosowywanie treści Serwisu oraz Usługi celem lepszego zaspokajania potrzeb użytkowników, służą do opracowywania badań metrycznych i statystyk oglądalności podstron Serwisu, personalizację przekazów marketingowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
Pliki Cookies zapisywane są przez serwer na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Wyłączenie plików cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki przez użytkownika Serwisu. Zmiany w ustawieniach plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu lub Usług. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika.
Cookies użytkownika nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu oraz Usług.
W serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
§3. Administrator danych
Dane osobowe są zbierane wyłącznie przez Serwis, w celu odpowiedzi na zapytania Klientów kontaktujących się z Serwisem za pomocą formularza znajdującego się na stronie.
Zakres przetwarzanych danych na potrzeby Serwisu: imię, nazwisko, adres e-mail.
Podstawą upoważaniającą Unique Ad do przetwarzania danych osobowych Klientów kontaktujących się za pomocą formularza znajdującego się na stronie jest ich zgoda na ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usług.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Usług.
Jeżeli użytkownik umieszcza w Serwisie dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa i dóbr osobistych takich osób.
Dane osobowe przetwarzane są:
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO),
zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
w zakresie i celu nawiązania i ukształtowania treści Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczenie Usług.
Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Administratorem danych.
Dla celów prawidłowej realizacji Usługi, Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim, w tym Partnerom Unique Ad/Royal Ad, wspierających Unique Ad w prawidłowym świadczeniu Usługi.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO
Do zbieranych danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, partnerzy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
Royal Ad zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klientów po cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Spółkę do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (RODO) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
kontakt@uniquead.pl